Nieuws

Jaarvergadering Atletiekvereniging DOKEV 16 april 2018 20.15 uur

08 april 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Atletiekvereniging DOKEV

Maandag 16 april 2018 om 20.15 uur

in ons clubhuis “De Antilope”.

 

 


Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen vergadering 6 april 2017

4. Jaarverslagen 2017

5. Financieel verslag 2017. Financiële gegevens liggen ter inzage voor en tijdens de vergadering.

6. Verslag kascontrole commissie en benoeming lid en reservelid.

7. Vaststellen Begroting 2018

8. Bestuurswijzigingen

a. Aftredend: Arie van Ham (commissaris materieel)

b. Kiesbaar: Jurrie Span (commissaris materieel)

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris. De kandidatuur dient gesteund te worden door een lijst met handtekeningen van tenminste 3 leden.

9. Rondvraag

10. Sluiting

 


Notulen Algemene Ledenvergadering Atletiekvereniging DOKEV 2017

6 april 2017

Klik voor het jaarverslag 2017 op onderstaande link

Jaarverslag 2017 AV Dokev en dan vervolgens op documenten

 

1. Opening

Voorzitter Hans van Graas opent om 20.20 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom

 

2. Mededelingen

Gerrit Brommer, Dirk Abbink, Hein Veldman, Ria Kos, Lisanne Keet, Hilda Damman, Gerda Portegijs, Aad Portegijs en Henk Elbertsen hebben zich afgemeld.

 

De aanwezigen staan vermeld op de presentielijst.

 

Aad Portegijs wordt gefeliciteerd met zijn 25 jarig lidmaatschap en zal een bloemetje van de vereniging ontvangen.

 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2016

  1. notulen worden goedgekeurd.

 

4. Jaarverslagen 2017

De jaarverslagen zijn gepubliceerd op de website. De volgende punten worden toegelicht;

 

Algemeen;

In aanvulling op het verslag wordt nog vermeld dat we blij zijn met de vervanging van de vrijdagavond training door Natasja Binnenwijzend en Conny van der Lee tijdens de periodes van afwezigheid van Henk Elbertsen. Ool zijn we blij met het door Jur Span behaalde trainersdiploma en daarmee de uitbreiding van het looptrainersteam.

 

Gerrie Legué heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen als webmaster. Hij zal zijn taken blijven uitvoeren totdat de nieuwe website in de lucht komt. Deze nieuwe site zit nu in de testfase en kan ook gekoppeld worden aan de ledenadministratie en een app.

 

Peter van Grieken is daarnaast nog bezig met het ontwikkelen van een database voor het bijhouden van clubrecords. De verwachting is dat deze in april/mei wordt afgerond.

 

Commissaris materieel;

SV Kleine Sluis heeft, vanuit achterstallig onderhoud, geld ontvangen van de gemeente om de drainage op orde te krijgen. Vermaire heeft deze opgepakt. De klus bleek hardnekkig en het budget daardoor onvoldoende om volledig af te ronden. KS voert hierover nu onderhandeling met de gemeente. Ons veld had weinig verstoppingen.

De renovatie van het hoogspringplateau wordt toegelicht. Jan Kerkhof vraagt waarom er niet een geheel nieuw plateau wordt gerealiseerd op de plek waar nu het gravelplateau ligt. Arie van Ham legt uit dat het huidige kunststofplateau dan over twee jaar helemaal niet meer bruikbaar is. De renovatie is ook mede op advies van de Altea Groep.

 

 

Trainerscoördinator;

De punten uit het verslag worden even kort toegelicht. Extra aandacht wordt er gevraagd voor ondersteuners voor de jeugdactiviteiten en het jeugdwedstrijdsecretariaat. Hier is behoefte aan om de druk bij de trainers weg te nemen. Er wordt een oproep gedaan voor vrijwilligers.

Bart Kesteloo doet de suggestie om de vereniging te promoten in de CTR na de zomervakantie. Chris Eykelenboom geeft aan dat er dit jaar zal worden geflyerd op scholen en ook via de CTR zal worden geadverteerd.

 

Wedstrijdsecretaris

Geen vragen of opmerkingen over het verslag, wel wordt de oproep voor wedstrijdleiders en een wedstrijdsecretaris benadrukt.

 

5. Financieel verslag 2016

Martien Komen licht de reserve voor het hoogspringplateau toe. Jan Kerkhof vraagt hoe lang het huidige plateau al meegaat. Arie geeft aan dat dit vanaf 2000 is. Dit wordt als kort ervaren en Jan vraagt naar de verhouding van de investering in het hoogspringplateau ten opzichte van de investering in de hardloopbaan omdat hier de meeste leden gebruik van maken. Het bestuur onderschrijft het belang van de hardloopbaan en er wordt ook geïnvesteerd in het onderhoud. Helaas is de baan (nog) niet het jaarrond optimaal. Arie legt uit dat er regelmatig wordt gemaaid en gerold en er meer aandacht voor is dan voorheen, uitgevoerd door SV Kleine Sluis. Hans vult aan dat we door de 0-meting van de gemeente deze subsidie nog hebben kunnen krijgen, specifiek bedoelt voor het hoogspringplateau. Bovendien is dit een investering voor 20 tot 25 jaar. Arie geeft verder aan dat het bestuur op zoek is naar een tweedehands maaier zodat er naar behoefte meer en korter gemaaid kan worden.

 

6. Verslag kascontrole commissie en benoeming lid en reserve lid

Het verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Bart Kesteloo en Jur Span wordt voorgelezen en deze zijn akkoord. Voor volgend jaar wordt Jur Span benoemd als voorzitter, Peter Keet als lid en Peter Tas als reserve lid.

 

7. Vaststellen begroting 2017;

 

Gerrie Legué vraagt of de kosten voor de nieuwe website zijn meegenomen. Martien legt uit dat deze niet veel extra kosten met zich mee brengt. Jur Span vraagt waarom de contributie niet wordt geïncasseerd. Martien legt uit dat dit extra kosten met zich meebrengt, maar de mogelijkheden zullen wel bekeken worden in de testfase van de nieuwe website.

 

De begroting wordt conform voorstel aangenomen.

 

8. Bestuurswijzigingen

a) Aftredend is Petra van Dijk. Zij is in de loop van 2016 gestopt en wordt nogmaals bedankt voor haar inzet.

b) Kiesbaar: er is een vacature voor de functie van jeugdcoördinator. Er wordt een oproep gedaan aan de aanwezige leden.

c) Sandra Homan treedt af. Zij wordt door Hans van Graas bedankt voor haar inzet voor de club en krijgt een bloemetje en cadeaubon

d) Ellen van Duin is verkiesbaar als secretaris. Zij wordt gekozen door de aanwezige leden.

e) Aftredend en opnieuw verkiesbaar is Arie van Ham (commissaris materieel). Hij wordt opnieuw verkozen door de aanwezige leden.

f) Kiesbaar: er is een vacature voor de functie van wedstrijdsecretaris. Er wordt een oproep gedaan aan de aanwezige leden. Hans blijft de rol waarnemen tot er een vervanger is gevonden.

 

9. Vacature wedstrijdsecretaris en jeugdcoördinator

Hans brengt deze nogmaals onder de aandacht en doet aan de aanwezige leden een oproep om mee te denken voor geschikte kandidaten.

 

10. Rondvraag;

Jur Span geeft aan dat er vorig jaar is gesproken over een smoelenbord voor trainers en bestuurders. Er wordt aangegeven dat dit niet verder is opgepakt. Jur wilt het bord wel maken en Gerrie wil foto’s maken. Dit zal nu worden opgepakt.

 

Wouter van Graven heeft een whiteboard beschikbaar gesteld en Hans zal deze binnenkort ophalen en in de kantine plaatsen.

 

Jur Span vraagt of er een overkapping gemaakt kan worden voor wachtende ouders. Hans geeft aan dat ze nu al gebruik kunnen maken van de kantine. De andere aanwezige leden zien deze noodzaak niet. Het bestuur neemt dit punt mee in de volgende vergadering.

 

Arie Dijkshoorn doet een oproep om gebruikte kleding direct in de loods te deponeren als deze open is zodat het niet in de gang opstapelt.

 

11. Sluiting

Om 21.00 uur sluit Hans van Graas de vergadering, waarna we genieten van een hapje en een drankje.

Klik op onderstaande link voor het jaarverslag over 2017

Jaarverslag 2017 AV Dokev en dan vervolgens op documenten

 

 


 
Atleten en Ouders, Na een geslaagd jeugdkamp van afgelopen weekend staat de zomervakantie voor de deur. Gedurende de zomervakantie… Meer >
 
www.atletiekvereniging-dokev.nl
Niemand is een binnen-mens. Gebruik deze zomerperiode om te ontdekken hoe je kunt genieten van het buiten- zijn en… Meer >
 

2e Remax Kneesloop

03 juli 2018
De Remax Kneesloop…… die wil je niet missen! Op zaterdagavond 7 juli 2018 is alweer de tweede Remax Kneesloop van het seizoen.… Meer >
 
www.atletiekvereniging-dokev.nl
Op donderdag 14 juni was de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne. Martien en Chris hebben de cheque voor onze club opgehaald… Meer >
 
 
 
 
 
 
 

Locatie

Sportpark Kleine Sluis 1
1761 LP Anna Paulowna
Terug naar boven