Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Atletiekvereniging DOKEV, gevestigd te Anna Paulowna, hierna te noemen:
`de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier op de contactpagina van onze website.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Aangaan van overeenkomst
lidmaatschap

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Nummer Atletiekunie

Uitvoering van de overeenkomst
lidmaatschap

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.
Daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van 7 jaar

 • Ledenadministratie
 • Bestuur

 

Administratie leden, vrijwilligers en trainers

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Nummer Atletiekunie

Uitvoering van de overeenkomst
lidmaatschap

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.
Daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van 7 jaar

 • Ledenadministratie
 • Club-assistent
 • Bestuur

 

Benaderen leden voor vrijwillige taken

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst
lidmaatschap

Gedurende de looptijd van de overeenkomst lidmaatschap

 • Ledenadministratie
 • Bestuur
 • Coördinatoren schoonmaak en oud papier

Bereikbaarheid

Wettelijk vertegenwoordiger

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer

Vitaal belang

Gedurende het lidmaatschap als jeugdlid

 • Jeugdtrainers
 • Ledenadministratie
 • Bestuur

WhatsApp

 

 

 • Naam
 • Telefoonnummer

Vrijwillig aan
of afmelden geen officiële DOKEV communicatie

Zelf afmelden

 • Trainer
 • Leden

Versturen digitale berichten

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Toestemming

 

Zolang u lid bent

 • Bestuur
 • Trainers

Versturen berichten van derden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Nummer Atletiekunie

Toestemming

Zolang u lid bent

 • Atletiekunie

Bij inschrijving voor deelname aan door DOKEV georganiseerde wedstrijden via onze website of ter plaatse

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Vereniging/woonplaats
 • Nummer Atletiekunie
 • E-mailadres

Wanneer u deelneemt aan wedstrijden

Vanaf moment inschrijving tot 2 weken na de wedstrijd

 • Wedstrijd
  secretariaat

Bij deelname aan door ons georganiseerde wedstrijden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Vereniging
 • Licentienummer
 • Resultaat
 • Foto’s gemaakt tijdens en rondom wedstrijd

Wanneer u deelneemt aan wedstrijden

Vanaf moment van deelname in principe zonder bepaalde einddatum

 • Bestuur
 • Uitslagen.nl
 • Website
 • Facebook
 • Openbaar
 • Fotograaf

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Verwijdering is niet mogelijk indien de uitvoering van de overeenkomst hiermee in het geding komt.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger te overleggen.

Koppelingen naar andere websites

De website van de vereniging kan koppelingen naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en/of via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina op onze website.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Locatie

Sportpark Kleine Sluis 1
1761 LP Anna Paulowna
Terug naar boven